List of Seinen Best Novel

Kuro no Maou

Kuro no Maou

Hishi Kage Dairi